Tájékoztató a kamarai választások menetéről

Tájékoztató a 2017. november 3-án megtartandó Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai választások menetéről. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése 2017. május 24-i ülésén döntött a megyei küldöttválasztás időpontjáról. A megyei küldöttválasztás időpontja: 2017. november 3. Országos Kamarai Választási Bizottság 2017. július 1. napjával megalakul az Országos Kamarai Választási Bizottság (a továbbiakban: OKVB), mely a kamarai választások lebonyolításának legfontosabb testülete lesz. Az OKVB feladata többek között a jelölő szervezet, a megyei küldöttjelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldöttválasztás eredményének megállapítása, az országos-, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlés összehívása. Tájékoztatás, kapcsolattartás A kamarai honlapon (www.nak.hu) 2017. július 3-tól elérhető a kamarai választásokkal összefüggő, elkülönült felület, ahol a választással kapcsolatos általános tájékoztatók, nyomtatványok kerülnek közzétételre.

A választásokkal kapcsolatos megkereséseket, beadványokat a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre lehet megküldeni. Választási tagjegyzék A választási tagjegyzék 2017. július 31-től a kamara honlapján elérhetővé válik, a tagjegyzékből való törlés, vagy az abba történő felvétel lehetőségéről, feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. A választási tagjegyzék a 2017. június 30-i időállapotnak megfelelő kamarai tagjegyzéken alapul. A tag a választási tagjegyzék összeállításáról szóló közleménynek a kamara internetes honlapján való közzétételét követő 30 napon belül írásban, illetve a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben a szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat egyidejűleg mellékelve kezdeményezheti a kamara központi ügyintéző szervénél, hogy tagsági viszonya megszűnésére/keletkezésére figyelemmel töröljék a választási tagjegyzékből, illetve hogy oda vegyék fel. Vita esetén a választási tagjegyzékbe való felvételről, illetve az onnan való törlésről az OKVB határoz, melyről az érintett személyt írásban tájékoztatja. A végleges választási tagjegyzéket a kamara központi ügyintéző szervezete 2017. szeptember 8-ig állítja össze.

Szavazási körzetek A szavazási körzetközpontok, valamint az azokhoz tartozó települések listája a kamara honlapján 2017. szeptember 1-ig kerül közzétételre. A kamara tagját a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelye, székhelye alapján rendelik a szavazási körzetközponthoz. A kamara tagja legkésőbb a megyei küldöttekről szóló szavazást megelőző ötödik napig írásban a honlapon közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton kérheti, hogy ugyanazon megyén belül, de más körzetközpontban adhassa le szavazatát. Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele Az Alapszabály VII. fejezet 01-03. pontjaiban foglaltaknak megfelelő jelölő szervezet 2017. július 15-ig kezdeményezheti az OKVB-nél jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét. Az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a jelölő szervezetet, valamint a támogató szervezetet az OKVB 2017. augusztus 15-ig nyilvántartásba veszi, melyről a jelölő szervezetet írásban tájékoztatja, továbbá erről tájékoztatót tesz közzé a kamara internetes honlapján.

A nyilvántartásba vételhez csatolandó dokumentumok listáját a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara országos-, illetve megyei alakuló küldöttválasztó közgyűlései lebonyolítása részletes eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályzat III. 5.-8. pontjai tartalmazzák. Küldöttjelölt-állítás A nyilvántartásba vett jelölő szervezet a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listát legkésőbb 2017. szeptember 8-ig juttathatja el az OKVB-nek. A megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listán szereplő személyek adatainak a kamarai tagjegyzék adataival való összevetését a kamara ügyintéző szervezete végzi el. A megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listát az OKVB 2017. szeptember 30-ig veszi nyilvántartásba, melyről a jelölő szervezetet írásban tájékoztatja, továbbá 2017. szeptember 30-ig erről tájékoztatót tesz közzé a kamara internetes honlapján. Megyei küldöttgyűlési küldöttválasztás, alakuló megyei küldöttgyűlés

A kamarai tagokat a kamara ügyintéző szervezete 2017. október 20-ig írásban tájékoztatja a szavazás helyéről, idejéről, a szavazás rendjéről, a jelölő valamint azt támogató szervezetek nevéről, a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti listákról. Amennyiben a kamarai tagról vezetett tagjegyzék a tag e-mail címét is tartalmazza, az értesítés a tag részére e-mailen is megküldésre kerül. A kamara tagja 2017. november 3-án 6 és 18 óra között a számára kijelölt szavazási körzetközpontban adhatja le a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára a szavazatát. A választás napján a tag a személyazonosságának igazolása után a kamara külön a választásokra készített pecsétjével lepecsételt szavazólapot kap. Pecsét nélkül a szavazólap érvénytelen. A leadott szavazat akkor érvényes, ha abból egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a tag melyik listát támogatta. Az alakuló megyei küldöttgyűlést 2017. november 23-25. közötti időpontra az OKVB elnöke hívja össze. Alakuló országos küldöttgyűlés Az alakuló országos küldöttgyűlést 2017. december 20-ra az OKVB elnöke hívja össze.

Forrás: nak.hu

2017.10.30.